پایان طرح واگذاری خودرو به بازنشستگان کشوری

با توجه به تماسهای مکرر خانواده های محترم بازنشستگان کشوری بدینوسیله به اطلاع میرساند:

طرح واگذاری خودرو به بازنشستگان کشوری که از آبان ماه 1396 آغازشده بود دراسفندماه1396خاتمه یافته است.

ازهمین جا لازم میداند به آگاهی برساند درصورت برنامه ریزی جهت اجرای سایرطرح های عملیاتی اطلاعات مربوطه

ازطریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری وسایر رسانه های عمومی به اطلاع  جامعه بازنشستگان محترم خواهد رسید.

بالا